Algemene voorwaarden

versie 2.0, 1 januari 2019

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
1.2 Dag: kalenderdag;
1.3 Duurovereenkomst: de Service Level Agreement en/of een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten en of diensten gedurende een bepaalde periode;
1.4 Levertermijn; de door Opdrachtnemer opgegeven termijn, voor het volbrengen van de Prestatie of een deel daarvan, aan Opdrachtgever
1.5 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.6 Opdrachtnemer: MSML B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68848552;
1.7 Opdrachtgever: de partij met wie de Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie de Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) met betrekking tot het verrichten van de Prestatie (inclusief de daarbij behorende bijlagen);
1.9 Prestatie: de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie bestaande uit: de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1 Op alle offertes, aanvragen, aanbiedingen, Overeenkomsten, opdrachten, leveringen en andere rechtshandelingen ter zake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verrichten Prestatie, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is aanvaard, gelden de door de Opdrachtgever en of derden gehanteerde bepalingen of voorwaarden niet.
2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
2.4 Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.5 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://msml.nl
2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.
2.7 Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen door Opdrachtnemer geschieden geheel vrijblijvend.
3.2 Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de aanbieding aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding geldig tot 14 Dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht. Wanneer een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
3.3 De in de aanbieding opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie, werkzaamheden, producten en of diensten.
3.4 Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.5 Het aanbod van Opdrachtnemer geldt niet automatisch ook voor nabestellingen van producten, diensten, vervolgopdrachten.
3.6 Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod of aanbieding worden gehouden en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
3.8 Indien blijkt dat de bij de aanbieding of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen hierover aan te passen of de Overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1 Indien het vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever is aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4.2 Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 4, 5 en 6.
4.3 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan aanbod op enig punt afwijkt van het aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
4.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
4.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van vooruitbetaling.
4.6 Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Opdrachtnemer een aanvraag van een product, dienst of opdracht weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.7 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data treffen en voor een veilige webomgeving.

Artikel 5. De Duurovereenkomst

5.1 De Duurovereenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de Service Level Agreements, wordt standaard aangegaan voor de periode zoals is vermeld in de Duurovereenkomst.
5.2 Bij onduidelijkheid over de aanvangstermijn van de Duurovereenkomst, wordt de duur van de Overeenkomst berekend vanaf datum ondertekening. Bij onduidelijkheid over de periode, geldt als overeengekomen periode 12 (zegge: twaalf) maanden.
5.3 Tot aan het einde van de overeengekomen duurperiode kan de Duurovereenkomst niet opgezegd worden, zonder dat de resterende contractstermijnen worden afgerekend.
5.4 De Duurovereenkomst wordt bij het eindigen van de eerste contractperiode, als genoemd in lid 1 en lid 2, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de Duurovereenkomst tijdig is opgezegd per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (zegge: twee) maanden.
5.5 Bij voortijdig beëindigen van de Duurovereenkomst dient de Opdrachtgever de volledige toekomstige termijnen te voldoen.
5.6 Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van alle door de Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. Opdrachtnemer is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.
5.7 Indien tijdens de looptijd van de Duurovereenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon en of andere kosten van Opdrachtnemer ten gevolge van een wijziging in de betrokken CAO dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de prijs plaatsvinden.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtnemer

6.1 De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door Opdrachtnemer immer uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen.
6.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Opdrachtnemer dat de Overeenkomst c.q. de Prestatie naar beste wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
6.3 Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Prestatie en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 De Prestatie zal worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Opdrachtnemer aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.
6.5 Opdrachtnemer spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Opdrachtnemer zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
6.6 Opdrachtnemer spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever onverwijld te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd en of bank- of gironummer.
7.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij inbegrepen het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
7.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer en of overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7.4 De Opdrachtgever verplicht zich zal alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst, om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Prestatie uit te voeren die voortvloeit uit de Overeenkomst. Daaronder wordt mede verstaan Opdrachtnemer toegang te verschaffen tot installaties, netwerken of systemen indien nodig voor het uitvoeren van de Prestatie.
7.5 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Opdrachtnemer, zodat het Opdrachtnemer mogelijk gemaakt wordt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
7.6 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Opdrachtnemer, dat al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van enige rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
7.7 Opdrachtgever zal zich ten alle tijden houden aan de Netiquette.
7.8 Zonder toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

Artikel 8. Prestatie

8.1 Alvorens met de uitvoering van de Prestatie aan te vangen, kan Opdrachtnemer verlangen dat Opdrachtgever zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Prestatie op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
8.2 Opdrachtgever zal de voor opname of verwerking van benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de al dan niet in de Overeenkomst genoemde termijnen en in een door Opdrachtnemer te bepalen formaat aanleveren.
8.3 Indien schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen dat de Prestatie zal worden uitgevoerd in fasen, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de Prestatie die tot een fase behoort uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.4 De Prestatie of een deel daarvan zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen Partijen niet is overeengekomen dat Opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: bij de aflevering of, indien een door Opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen Partijen wel is overeengekomen dat Opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. op het moment dat de in de acceptatietest genoemde fouten en/of gebreken zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die niet aan acceptatie in de weg staan.
d. indien Opdrachtgever vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, geldt de Prestatie of een deel daarvan als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
8.5 Acceptatie van de geleverde Prestatie of een deel daarvan mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Prestatie of een deel daarvan die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.
8.6 Acceptatie van de Prestatie of een deel daarvan, op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Opdrachtnemer gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de te leveren Prestatie of een deel daarvan.

Artikel 9. Prijzen

9.1 Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en andere heffingen welke van overheidswege worden toegepast.
9.2 Opdrachtnemer is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan Opdrachtgever binnen 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.3 Opdrachtnemer is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, bedrijfskosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste e.d.
9.4 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, accijnzen of andere belastingen c.q. heffingen, kosten van verzekering, verwijderingsbijdrage, invoerrechten, verpakking, verzending, bezorging en transport. Al deze kosten komen, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van Opdrachtgever.
9.5 Alle prijzen op de website, aanbiedingen en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen, en type-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van kennelijke vergissingen, type-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
9.6 De op de Duurovereenkomst genoemde prijzen, zijn prijzen per maand en gebaseerd op het prijspeil op het moment van ondertekenen van de Overeenkomst.
9.7 Indien er sprake is van opstartkosten, dan zijn deze eenmalig.
9.8 Meerkosten voor aanvullende opties worden vooraf in rekening gebracht.

Artikel 10. Levertijd

10.1 Indien een levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Dag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Prestatie naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan en voor zover in verband met het uitvoeren van de Prestatie op een door Opdrachtgever aan te wijzen installatie, netwerk of systeem dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan hem ter beschikking is/zijn gesteld.
10.2 Door Opdrachtnemer opgegeven levertermijn is immer indicatief, tenzij schriftelijk anders schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen.
10.3 Overschrijding van de overeengekomen levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 De Prestatie is naar behoren geleverd en afgenomen op het moment waarop Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de Prestatie, of een gedeelte daarvan is afgerond, en Opdrachtgever heeft nagelaten Opdrachtnemer schriftelijk te informeren over een gebrek binnen 5 (zegge: vijf) Dagen na de schriftelijke mededeling.
10.5 Indien de Prestatie in fasen en of onderdelen worden geleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en of een ander onderdeel.
10.6 Indien door Opdrachtgever slechts een of meer niet-essentiële gebreken worden vastgesteld zal de Prestatie hebben te gelden als bewerkstelligd. Opdrachtnemer is gehouden dit (deze) niet-essentiële gebrek(en) met bekwame spoed te herstellen. Een niet-essentieel gebrek geeft Opdrachtgever niet het recht om de Prestatie niet af te nemen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of betalingen op te schorten.

Artikel 11. Wijziging Overeenkomst

11.1 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Opdrachtnemer zal de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de Opdrachtgever.
11.2 Kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, dienen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten.
11.3 Opdrachtnemer heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Opdrachtnemer nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.
11.4 Indien Opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de aanbieding of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
11.5 Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Prestatie en of de Overeenkomst te annuleren behoudens het gestelde in lid 2. Tevens is Opdrachtgever verplicht aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Opdrachtnemer geleverde te vergoeden.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, websites, webapplicaties, aanbiedingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of bij de OpenSource verstrekte software . Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen en werken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Met uitzondering van de OpenSource software, deze mag men vrij verstrekken.
12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
12.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 13. Ontwikkeling en programmatuur en gebruiksrecht

13.1 Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen Prestatie op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
13.2 Opdrachtnemer heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
13.3 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve gebruiksrecht, bestaande uit het recht de programmatuur te laden en uit te voeren, van de programmatuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
13.4 Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op verzoek van Opdrachtgever. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie blijft echter te allen tijde volledig in eigendom van Opdrachtnemer.
13.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd in de programmatuur wijzigingen aan te brengen, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer.

Artikel 14. Gevolgen tekortschieten Opdrachtgever en eigendomsvoorbehoud

14.1 Zolang Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting, blijven alle geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer, dan wel eigendom van haar leveranciers. Inloggegevens van de opgeleverde website of webapplicatie worden pas verstrekt aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
14.2 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan Opdrachtnemer in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar. Opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn ingeval deze niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden, alsmede in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, het stilleggen of liquidatie van diens onderneming, onder curatele stelling, het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers of overlijden.
14.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor, Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Opdrachtnemer, passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.
14.4 Opdrachtnemer heeft in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor, het recht deze Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de producten bij Opdrachtgever kunnen worden teruggehaald en de na ontbinding nog resterende termijnen van de Overeenkomst als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om eventuele verdere schadevergoeding te vorderen waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst en interest. Daarnaast heeft Opdrachtnemer tevens het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Opdrachtnemer niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer verstrekte factuur via overmaking te voldoen. Het betalen van de factuur dient achteraf, ten hoogste 14 (zegge: veertien) Dagen na factuurdatum, te geschieden, tenzij schriftelijk anders tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.
15.2 Tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders is overeengekomen worden de bedragen die betrekking hebben op Duurovereenkomsten, jaarlijks vooraf door Opdrachtnemer gefactureerd aan Opdrachtgever.
15.3 Pas nadat Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting(en) zal integratie van opties worden gestart.
15.4 De Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
15.5 Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
15.6 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om administratiekosten ten bedrage van € 35= in rekening te brengen.
15.7 Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 (zegge: veertien) Dagen zijn verstreken na de factuurdatum.
15.8 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtnemer, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
15.9 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.
15.10 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en evenmin gevolg heeft gegeven aan een ingebrekestelling, aanmaning of betalingsherinnering, en Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande factuur af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,–. Opdrachtnemer behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Opdrachtgever te vorderen. Opdrachtnemer is dan alsook tevens bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en interest.
15.11 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 16. Garantie

16.1 Opdrachtnemer verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
16.2 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de overeengekomen Prestatie goed werkt in samenhang met alle soorten (nieuwe) apparatuur, andere (nieuwe) programmatuur en of alle soorten (nieuwe) versies van web- en internetbrowsers.
16.3  Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de Prestatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken. Opdrachtnemer staat er tevens niet voor in dat (steeds) alle fouten, onderbrekingen en of overige gebreken door Opdrachtnemer worden hersteld of verbeterd.
16.4  Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen dat aan hem toerekenbare fouten of gebreken binnen een redelijke termijn worden hersteld.
16.5 Fouten, gebreken of onderbrekingen dienen door de Opdrachtgever via het registratiesysteem, of bij gebreke daarvan schriftelijk, aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Indien de fouten, gebreken of onderbrekingen worden gemeld na aflevering is Opdrachtnemer op geen enkele wijze gehouden om de fouten, gebreken en of onderbrekingen te herstellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in de SLA is overeengekomen.
16.6 Opdrachtnemer is niet gehouden om fouten en of gebreken te herstellen en zal de gebruikelijke tarieven en kosten van herstel aan Opdrachtgever in rekening brengen indien:
er sprake is van gebruiksfouten of onkundig gebruik van Opdrachtgever;
de fouten en of gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld door Opdrachtgever;
Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de aanbrengt of heeft aan laten brengen.
16.7 Het gestelde in lid 4 is niet van toepassing indien zulks anders tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.
16.8  Bij het herstellen van fouten en of gebreken is Opdrachtnemer immer gerechtigd tijdelijke oplossingen of probleem vermijdende beperkingen of aanpassingen in de Prestatie aan te brengen.
16.9  Opdrachtgever kan Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk stellen voor schade, hieronder mede begrepen indirecte schade waaronder mede begrepen winst-of klantderving, imagoschade en of verloren gegane gegevens, indien dit voortvloeit uit gebreken en of fouten in de Prestatie.
16.10 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een SLA Agreement (Service Level Agreement) is afgesloten, dan geldt hetgeen in de SLA Agreement is afgesproken.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Opdrachtnemer is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.
17.2 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverd goed of dienst dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde Prestatie. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
17.3 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en of derden op intellectuele eigendomsrechten ter zake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer worden gebruikt. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
17.4 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een Duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zegge: zes) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 3 (zegge: drie) maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 (zegge: vijfhonderd) Euro.
17.5 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
17.6 Opdrachtnemer is onder geen beding aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst in geval er een testfase en/of acceptatiefase voor oplevering tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald in de Service Level Agreement.
17.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid en overige juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Opdrachtnemer is in geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op Opdrachtnemer rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
18.2 Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) Dagen duurt, zal ieder van beider Partijen gerechtigd zijn de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
18.3 Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zullen worden nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
18.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Dit geldt evenzo voor de door Opdrachtgever uitgewerkte informatie en of documentatie in de fase voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
19.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

Artikel 20. Personeel en relatiebeding

20.1 Opdrachtgever zal werknemers, freelancers of ingehuurde dienstverlening van Opdrachtnemer die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
20.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortduurt, alsmede gedurende één jaar na afloop daarvan, werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer aangedragen personen te benaderen, in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Onder werknemers van Opdrachtnemer worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen waren.
20.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van [€ 5.000,–] per overtreding en [€ 500,–] voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

21.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
21.2 Wijzigingen of aanvullingen zullen ook verder van toepassing zijn ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, tenzij tegen eventuele wijzingen dan wel aanvullingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, door Opdrachtgever schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. De wijziging wordt vermeldt op de website van Opdrachtnemer alsook per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer worden doorgevoerd.

Artikel 22. Reclames

22.1 Een reclame met betrekking tot een verrichte Prestatie of een gedeelte daarvan, of het factuurbedrag dient, of straffe van verval van alle aanspraken, binnen 14 Dagen na verzenddatum van de stukken of informatie dan wel diensten waarover Opdrachtgever reclameert bij aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer te worden gemeld.
22.2 Indien Opdrachtnemer de reclame gegrond acht, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassingen van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende Prestatie of een gedeelte daarvan, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst c.q. Prestatie tegen restitutie van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.
22.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame, kan Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding op enigerlei grond.
22.4 Een reclame schort verplichtingen, daaronder mede begrepen betalingsverplichtingen, van Opdrachtgever niet op.

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1 Op deze Overeenkomst alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen waaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
23.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
23.3 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement, met als zittingsplaats Nederland, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.
23.4 In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst en of de Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in dat geval in plaats van de nietige c.q. vernietigbare bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van Partijen

Bij MSML staan we voor je klaar.

Kan jouw organisatie ook slimmer, sneller of efficiënter werken?